مرور برچسب

اقامت ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

در مرحله ی اول باید محل تاسیس شرکت مشخص شود و بعد از آن اساسنامه ی شرکت موردنظر تدوین میگردد و باید در دفترخانه ی رسمی به تایید برسد. برای ثبت شرکت در ترکیه فرم های ویژه ای وجود دارد که می بایست دریافت و تکمیل گردد. پس از آن باید از اداره ی…