مرور برچسب

بحران کرونا

درخواست کمک بی‌سابقه برای آسیب‌دیدگان بحران کرونا

این سازمان می گوید ممکن است تا پایان سال ۲۶۵ میلیون نفر در جهان به دلیل این همه گیری با قحطی مواجه شوند. از این پول برای کمک به کشورهای کم درآمد و شکننده استفاده خواهد شد. سازمان ملل اخطار داد که بی‌عملی ممکن است آثار چند دهه توسعه را…