مرور برچسب

دولت هند

چرا قانون جدید دولت هند،‌ مردم کشمیر را نگران کرده؟

دولت هند از اوت ۲۰۱۹ دست به اعمال این تغییرات زد و با لغو وضعیت ویژه منطقه، این ایالت را به دو ناحیه جامو و کشمیر و لداخ که تحت کنترل دولت مرکزی هستند تقسیم کرد. نارندا مودی، نخست وزیر دولت ملی‌گرای هندو از این اقدام حمایت کرده و گفته این…